صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > ثبت نام فرم اطلاعات بازرسان 
فرم اطلاعات بازرسان بهداشت محيط و حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي همدان
1 - نام : *
2 - نام خانوادگی : *
3 - نام پدر :
4 - محل صدور :
5 - شماره شناسنامه :
6 - تاریخ استخدام :
روزماه سال
7 - مدرک تحصیلی :
8 - جنسیت :
مرد :زن:
9 - نوع استخدام :
10 - آدرس محل کار :
11 - تلفن محل کار :
12 - تلفن همراه :
13 - ایمیل :
14 - کد ملی :
15 - دانشگاه علوم پزشکی : همدان
16 - معاونت بهداشتی :
همدان
17 - شبکه / مرکز :
18 - مرکز بهداشتی درمانی :