صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه آموزش و ارتقاء سلامت > محتوای آموزشی > محتوا pdf 

محتوا

   دانلود : بسته آموزشی غیر پزشک           حجم فایل 881 KB
   دانلود : بسته آموزشی پزشک           حجم فایل 750 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی و آموزشی خانواده و مدرسه علیه دخانیات           حجم فایل 1694 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی سیگار ، جوانان و نوجوانان           حجم فایل 1212 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی قوانین کنترل دخانیات حامی خود مراقبتی           حجم فایل 1694 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی سیگار ، افزایش قیمت ، کاهش مصرف           حجم فایل 194 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی ترک سیگار با خود مراقبتی           حجم فایل 271 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی سیگار ، خانواده و جامعه           حجم فایل 1346 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی نقش زنان در کنترل دخانیات           حجم فایل 244 KB
   دانلود : مولفه توانمند سازی برای خود مراقبتی           حجم فایل 734 KB
   دانلود : راهنمای برنامه ریزی برای فرد خود مراقبتی 2           حجم فایل 529 KB
   دانلود : راهنمای برنامه ریزی برای فرد خود مراقبتی 1           حجم فایل 734 KB
   دانلود : خود مراقبتی           حجم فایل 49 KB
   دانلود : سیگار 8           حجم فایل 1864 KB
   دانلود : سیگار 7           حجم فایل 633 KB
   دانلود : سیگار 6           حجم فایل 1864 KB
   دانلود : سیگار 5           حجم فایل 658 KB
   دانلود : سیگار 4           حجم فایل 2073 KB
   دانلود : سیگار 3           حجم فایل 3971 KB
   دانلود : سیگار 2           حجم فایل 2073 KB
   دانلود : سیگار 1           حجم فایل 2661 KB
   دانلود : امید به زندگی           حجم فایل 1200 KB
   دانلود : فشار خون           حجم فایل 1384 KB
   دانلود : هفته سلامت           حجم فایل 1200 KB
   دانلود : چهارشنبه سوری           حجم فایل 976 KB
   دانلود : ظرفيت سازي           حجم فایل 40 KB
   دانلود : تقويت نظام سلامت           حجم فایل 103 KB
   دانلود : توانمند سازي جامعه در يك ساختار 5 موردي           حجم فایل 103 KB
   دانلود : سواد سلامت راهي براي توانمندسازي فردي           حجم فایل 119 KB
   دانلود : تقویت نظام سلامت           حجم فایل 103 KB
   دانلود : التور - تبریز           حجم فایل 2650 KB