صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > بهداشت حرفه اي  > آدرس سايتهاي اينترنتي 

آدرس سايتهاي اينترنتي

(به اينترنت متصل باشيد و روي آدرسها كليك كنيد )

 

 

1)     اطلاعاتي در زمينه آفت كشها :

 اين سايت مربوط به برنامه آفت كشها در سازمان حفاظت زيست محيطي آمريكا بوده و اطلاعاتي مبسوط در زمينه قوانين ، منابع اطلاعاتي ، ثبت آفت كشها ، پايگاههاي توليد آفت كش و ... ارائه مي كند.

www.epa.gov/pesticide/biopesticides/ingredients

 

2)    تنظيم آفت كشهاي زيستي :

اين سايت مربوط به  برنامه آفت كشها در نمايندگي حفاظت زيست محيطي آمريكا بوده و اطلاعات مفيدي در خصوص نحوه تنظيم آفت كشها ي زيستي قبل از عرضه به بازار فروش را ارائه مي نمايند.

www.nebsusag.org

 

3)   برنامه  بين المللي شيميايي :

اين سايت مربوط به برنامه جامع ايمني مواد شيميايي بوده و در آن اطلاعات مختلفي در زمينه اسناد و مدارك ارزيابي بين المللي مواد شيميايي ، معيارهاي بهداشت زيست محيطي ، رهنمودهاب بهداشت و ايمني ، اسناد آفت كشها ، اخبار همايشهاي بين المللي در اين رابطه و.... ارائه مي شود.

www.inchem.org

 

4)    انجمن بين المللي صنايع شيميايي :

اين سايت مربوط به  انجمن بين المللي صنايع شيميايي بوده و حاوي مطالب پيرامون بايگاني اخبار در زمينه توليد ، مصرف ، و بازار جهاني صنايع شيميايي ، آمار مربوطه ، كنفرانس ها و رويدادهاي جهاني ، انتشارات تخصصي ، فعاليتها و نحوه عضويت در انجمن فوق مي باشد .

www. Fertilizer.org/ifa/

 

5)   سازمان بهداشت جهاني :

اين سايت مربوط به سازمان بهداشت جهاني بوده و در آن اطلاعات و اخبار مربوط به كشورها ، عناوين بهداشتي ، انتشارات ، ابزار تحقيقاتي ، سايتهاي ديگر سازمان مزبور ، اجلاسها و نشستهاي بين المللي ، اخبار بهداشتي روز در سطح جهان و... ارائه مي گردد .

www.who.int

 

6)    سازمان بين المللي كار :

اين سايت مربوط به سازمان بين المللي كار بوده و در آن اخبار مربوط به دفاتر ، بخشها ، برنامه ها ، استانداردها ، و اصول و حقوق اساسي كار ، اشتغال ، حفاظت اجتماعي ، و... در سطح جهان ارائه مي شود .

www.ilo.org

 

7)   شبكه سم شناسي ترويج :

اين سايت مربوط به شبكه سم شناسي ترويج بوده و اطلاعات متنوعي در زمينه آفت كشها ، سم شناسي ، مسائل سم شناسي ، منابع اطلاعات سم شناسي ، همچنين اطلاعات فني در اين خصوص را ارائه مي كند .

www. orst.edu/index.html

 

8)   موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي ايران :

اين سايت با برگزاري كارگاههاي آموزشي نسبت به آموزش متخصصان اقدام مي كند . در اين سايت مي توان درباره موسسه فوق ، بخشهاي تحقيقاتي آن ، پروژه ها ، دستاوردها ، رويدادها ، پرسنل ، فرصتهاي شغلي ، مدارك ، خدمات  تورهاي مجازي و ... اطلاعاتي كسب كرد .

www.abrii.ac.ir

 

9)    موسسه كود و سموم شيميايي كانادا :

اين سايت متعلق به موسسه كود و سموم شيميايي كانادا بوده و اطلاعات مفيدي در زمينه چشم انداز ، ماموريت و اعضاي موسسه ، حقايقي درباره كودهاي شيميايي ، آخرين اخبار در زمينه سموم شيميايي ، سمينارها و ... ارائه مي كند .

www.cfi.ca

 

10 ) وزارت جهاد كشاورزي :

داراي اطلاعاتي متنوع در زمينه ساختار ، اهداف ، برنامه ها ، شرح پروژه ها و فعاليتهاي كلان اين وزارتخانه مي باشد . همچنين معرفي سازمانها و موسسات وابسته ، آمارنامه كشاورزي ، سيماي جهاد استان ، اخبار مهم و آموزش از ديگر اطلاعات موجود در اين سايت مي باشد .

www.agri- jahad .org

 

                                                

11) سازمان بهداشت جهاني و ايمني شغلي امريكا :

www.osha.org

12) حريق :

www.nfpa.org

 

 

13) فيلمهاي آموزشي بهداشت حرفه اي و ايمني :

www.digital-2000.com 

 

 

14)      دسترسي رايگان به مجلات پزشكي :

www.freemedicaljournals.com 

 

 

15 ) پايگاه اينترنتي امدادگران ايران :

www. Emdadgar.com

 

 

16)پايگاه اطلاع رساني سلامت ايران (سلامتيران) :

www.salamatiran.com

 

 

17) بزرگترين بانک اطلاعاتي پزشکي :

Database. comMedline - The Largest Medical   .  www

 

 

18) راديو سلامت :

www.radiosalamat.com

 

 

19)  برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ايمني ، بهداشت و زيست محيطي در صنايع ، سوابق اجرائي و مشاوره  در تجزيه وتحليل وارزيابي ريسك و سيستم هاي مديريت OH&S 18001   و ISO 14001   همچنين سابقه كاري در مميزي و سرمميزي سيستم هاي مديريت ايمني ،بهداشت و زيست محيطي

www.aryasafety.com

 

 

20) مركز سلامت محيط كار :

www.markazsalamat.ir

 

 

21) كتابهاي الكترونيك :

www.ebookpars.com

 

 

22) فيلمهاي آموزشي :

www.safetyvideo.com

 

 

23) اولين سايت ايمني و وب صنعتي :

www.ghalenoy.net.ms

 

 

 

 

24) بهداشت حرفه اي شركت ملي صنايع پتروشيمي :

www.npchse.net/health

 

 

25) سازمان بين المللي ارگونومي :

www.iea.cc