صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه آموزش و ارتقاء سلامت > آدرس مراكز مشاوره 

 

مراكز مشاوره  تحت پوشش معاونت بهداشتي در شهرستان هاي تابعه استان همدان     

 

شهرستان

مركز

مشاوره

نوع مركز مشاوره

آدرس / شماره تلفن

ظرفيت پذيرش در روز

تعداد مراجعين در روز

تعداد روزهاي فعال در هفته

ساعات

كار

تعداد مشاوران

رشته و مدرك تحصيلي

دولتي

خصوصي

مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري مرجع ( كلينيك مثلثي(

پايگاه مشاوره

تغذيه

سلامت خانواده

مشاوره قبل از ازدواج

صبح

بعد از ظهر

زن

مرد

كارشناس تغذيه

پزشك عمومي

روان شناس

ماما/ كارشناس بهداشت خانواده

كارشناس مبارزه با بيماري ها

اسداباد

*

-

-

1

-

-

1

مركز بهداشتي درماني شماره 3 /

30

30

1

*

-

2

2

1

1

-

1

1

بهار

*

-

-

1

1

-

1

جنب مركز بهداشت شهرستان

30

30

1

*

-

2

3

1

1

1

1

1

تويسركان

*

-

-

1

1

-

1

مركز بهداشت شهرستان

30

30

1

*

-

2

2

1

1

-

1

1

رزن

*

-

-

1

-

-

1

مركز فر هنگيان

-

-

-

*

-

1

2

-

1

-

1

1

فامنين

*

-

-

1

-

-

-

مركز بهداشت

-

-

-

*

-

1

2

-

1

-

1

1

كبودراهنگ

*

-

-

1

1

-

1

مركز بهداشت شهرستان

30

30

1

*

-

2

3

1

1

1

1

1

ملاير

*

-

-

1

1

-

1

مركز بهداشتي درماني شماره/ مركز بهداشت شهرستان

30

30

1

*

-

2

2

1

1

-

1

1

نهاوند

*

-

-

1

1

-

1

مركز بهداشتي درماني شماره 3

30

30

1

*

-

2

3

1

1

1

1

1

همدان

*

-

1

2

1

1

1

مركز بهداشتي درماني شهدا / كمال اباد / ولي عصر / مركز سلامت خانواده ( خيابان مهديه )

30

30

7

*

-

4

4

2

2

1

2

1

 

 

ميزان حق مشاوره در ساعت  : مشاوره بر اساس موارد ارجاع از مراكز بهداشتي درماني تابعه رايگان صورت مي گيرد .