صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه آموزش و ارتقاء سلامت > آشنايي با واحد 

معرفی واحد آموزش و ارتقا سلامت
      

واحد آموزش و ارتقا سلامت معاونت بهداشتي زير مجموعه دفتر ارتباطات و آموزش سلامت وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی معاونت بهداشت با قدمتی 50ساله مشغول انجام وظیفه است.

 

خدمات و توانمندی ها:

1-     مسئولیت های اطلاعاتی:

- جمع آوری ،تحلیل وارائه اطلاعات وگزارش ادواری در زمینه اطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت

- پژوهش های کاربردی (کمی وکیفی) درزمینه رفتارهای مرتبط با سلامت استان

- تهیه وتولید منابع آموزشی مورد نیاز وترویج رویکردهای نوین آموزش سلامت به مشتریان

- تشکیل وبه روز نمودن بانک اطلاعات آموزش سلامت استان

- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اطلاعات تخصصی آموزش سلامت به شرکای برنامه های آموزش سلامت

- پایش و نظارت ،کنترل وارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزشی در سطح استان
    
2-     مسئولیت های آموزشی:

- مشارکت در طراحی برنامه نیازسنجی آموزشی جامعه تحت پوشش به تفکیک گروه های هدف شهرستان

- اجرای برنامه نیازسنجی باهمکاری کارشناسان واحدها و گروههاي فني و مراكزبهداشت شهرستان

- تهیه اولویت های آموزش سلامت

- نظارت برفرایند طراحی برنامه های آموزش سلامت واحدهای شهرستان بر اساس نياز سنجي

- نیازسنجی ،طراحی،اجرا وارزشیابی دوره هاي آموزشي تخصصي در توانمند سازی کارکنان تيم سلامت و كارشناسان آموزش سلامت

- نظارت برفرایند تولید و توزیع رسانه های آموزش سلامت

-نظارت بر فرایند ارزشیابی مداخلات آموزشی و ارزيابي رسانه های تولیدی مراکز بهداشت شهرستان و گروهها و واحدهاي فني

- مشارکت در طراحی واجرای بسیج های چند رسانه ای و آموزش همگانی

-پایش ،نظارت،کنترل وارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزشی شهرستان هاي تابعه

- تهیه وارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
    
3- مسئولیت های ارتباطی:

-نظارت و هدایت برنامه های ارتباطی و آموزشی از طریق مدیریت کمیته های هماهنگی درون بخشی وپیگیری واجرای مصوبات

- توسعه ارتباط برون بخشی وبازاریابی اجتماعی سلامت از طریق شناسایی،طبقه بندی وجلب مشارکت افراد وگروه های حامی سلامت همچون خیرین وواقفین،مراکز وسازمان های دولتی،غیر دولتی ،خصوصی

- همكاري با واحدهاي فني  دربرنامه ریزی ،اجرا وارزشیابی مناسبت های سلامت  

-جذب،سازماندهی وتوانمندسازی رابطین سلامت اعم از سازمان ها وادارات در جهت ارتقای سطح سلامت افراد ،خانواده وجوامع درسطح استان

- تهيه برنامه زمان بندي آموزش رابطين سلامت ادارات بر اساس اولويت ها و اجراي آن با همكاري كارشناسن واحدهاي فني

- شناسایی ،طبقه بندی و جلب مشارکت رسانه های جمعی در راستای ترویج مفاهیم سلامت در جامعه

-بررسی نقش،دسترسی،استفاده و اثربخشی رسانه های جمعی درآموزش وارتقای سلامت

-پایش ،نظارت،کنترل وارزیابی فعالیتها ومداخلات آموزش سلامت

-تهیه وارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
    
4-مسئولیت های تولید:

-برنامه ریزی و تامین تجهیزات تولید رسانه آموزش سلامت

-ایجاد بانک رسانه واحد آموزش سلامت از طریق دریافت ،آرشیو و ایجاد دسترسی به مواد آموزشی تولید شده

-هدایت و نظارت بر فرایند تولید و انتشار وارزیابی مواد ورسانه های آموزش سلامت

-هدایت ونظارت برپیش آزمون مواد آموزشی وتحلیل نتیجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشی

-برنامه ریزی و تخصیص مواد آموزشی و رسانه های آموزش سلامت تولید شده

- اطلاع رسانی در زمینه مواد آموزشی دریافت شده به متقاضیان

-پایش ،نظارت ،کنترل وارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزشی

- تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق.

 

 

 

آشنايي با واحد

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

امور محوله

تلفن تماس

داخلي

1

زهرا اسكندري

كارشناس مسئول آموزش و ارتقا سلامت

انجام امور محوله

4245407

253

2

اكرم عباسي صيفي

كارشناس آموزش و ارتقا سلامت

انجام امور محوله

-

244

 

       3

              کارشناس آموزش بهداشت              انجام امور محوله