صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > بهداشت محيط > فرمها > فرم كشيك نوروزي 

                                   فرم اطلاعات اولیه کشیک نوروزی

ردیف

عنوان

تعداد

1

میانگین تعداد اکیپ بازرسی شهرستان 

 

2

میانگین تعداد پرسنل فعال در اکیپ های بازرسی شهرستان 

 

3

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول برنامه بسیج سلامت نوروزی

 

4

شماره تماس مسئول برنامه

 

5

تعداد پرسنل فنی درگیر اجرای برنامه 

 

6

تعداد پرسنل غیرفنی درگیر اجرای برنامه 

 

7

تعداد مراکز تحت پوشش

 

8

شماره تلفن تماس مستقیم با ستاد ( کد تلفن وارد شود)

 

9

نام و نام خانوادگی مسئول واحد 

 

 

 

 

نام تکمیل کننده/امضاء                                                  مسئول واحد/امضاء